Werkgroep URI-Strategie

Deze pagina geeft meer informatie over de Werkgroep URI-Strategie

Inhoud

Leden

Doelstelling

De Werkgroep URI-Strategie verzamelt nationale en internationale best-practices voor de ontsluiting en gebruik van referentiegegevens in standaarden en registers en integreert deze tot een optimale strategie voor de Nederlandse situatie.

Werksessies

Onderhanden werk

Op basis van de aanzet tot de Nationale URI-strategie ontwikkelt de werkgroep een eerste daadwerkelijke versie van de URI-strategie.

Rationale

Er is in de loop der tijd veel theorie ontwikkeld over hoe je Linked Data maakt en gebruikt en er zijn reeds tal van initiatieven genomen om informatie als Linked Data beschikbaar te stellen, met wisselend succes. De Werkgroep URI-strategie heeft tot doel om deze kennis en ervaring te consolideren in een heldere, compacte richtlijn. We beogen hiermee twee dingen te bereiken:

 1. Ontwikkelaars van informatiesystemen ondersteunen bij het nemen van beslissingen over wanneer en op welke wijze zij Linked Data kunnen toepassen in hun informatiesystemen.
 2. Streven naar uniformiteit in de oplossingen voor registers en standaarden om hun referentieobjecten als Linked Data te ontsluiten.


"URI" staat voor "Uniform Resource Identifier". Linked Data maakt gebruik van zogenaamde http-URI's (in feite dus URL's), waarmee data geïdentificeerd wordt met een adres op internet. Op dit adres kan meer informatie over het betreffende object aangeboden worden. De URI-strategie beschrijft hoe aan elk referentieobject een vast adres op het internet kan worden toegekend. Informatiesystemen kunnen dit adres vervolgens gebruiken als identificatie van het object en zo op een duurzame manier hun eigen informatie verbinden met andere informatiesystemen die dezelfde URI's gebruiken. Op basis van de URI-strategie kan elke registratie (standaard of register) zelf aan de slag met de implementatie.

Voortgang

Historie

In 2013 heeft de werkgroep een aanzet tot een URI-strategie gepubliceerd. Deze aanzet beperkt zich tot een patroon voor de schrijfwijze van URI's en een aantal principes.
Zie: "Aanzet tot een nationale URI-Strategie voor Linked Data van de Nederlandse overheid" Boek/URI-strategie.

In 2014 heeft de werkgroep (toen nog "Werkgroep URI-strategie Basisregistraties") een advies geformuleerd voor een URI-strategie voor het stelsel van Basisregistraties aan de toenmalige Stelselraad.
Zie: "Voorstel URI strategie voor de basisregistraties" Bestand:20141009 AdviesURIStrategieBasisregistraties 0.3.pdf.

Doorontwikkeling

In 2015 breidt de werkgroep de URI-strategie verder uit met een beschrijving van de manier waarop data, registers, standaarden, begrippencatalogi en formele bronnen, zoals wet- en regelgeving, met elkaar verbonden kunnen worden. Dit heeft de vorm van een 'design-patern' op basis van de ervaringen die opgedaan zijn bij de BAG, de BGT en de Stelselcatalogus. Het patroon laat zien hoe verbindingen gelegd worden tussen data, referentieobjecten, datamodellen, begrippencatalogi en wet- en regelgeving.

De referentieobjecten zijn objecten die in authentieke registraties zijn vastgelegd, zoals onze GR-Registratie, de OWMS waardelijsten, het Open-Dataportaal. Maar ook andere registers, zoals de basisregistraties.

De datamodellen en begrippencatalogi zijn de standaarden zoals onze IPM's en OWMS, nationale standaarden als de stelselcatalogus en internationale standaarden zoals DCAT (voor datasets), SKOS en OWL.

En de wet zijn de Juriconnect identifiers van het Basis Wettenbestand.

Activiteiten

De werkgroep kan zich concreet richten op een aantal cases die er al liggen.

 • URI-strategie uitbreiden:
  • Op basis van ervaringen van o.a. de BAG en BGT;
  • Aanbevelen welke common vocabularies te gebruiken (bv. VOID, ISA-Core ontologies, DC)
  • De mogelijkheid om "wat-als vragen" in te dienen, zoals:
   • Wat als de omschrijving van een resource wijzigt, zodat het oorsprokelijke {concept} in de URI niet meer klopt? [versiebeheer instance en model]
   • Wat als de URI-strategie niet wordt gevolgd?
  • Aanbevelingen voor omgaan met verschillende versies van "dezelfde resource". Bijvoorbeeld door veranderingen of door verschil in perspectief (Vb BRT: zelfde object in verschillende schaalgrootte. Vb Kennisnet: Aardrijkskunde voor BO, VO en AO is vergelijkbaar, maar wel verschillend) . Hiervoor kunnen best practices van informatiespecialisten worden gevolgd.
 • Vragen van 'Project Utrecht' over objectidentificatie beantwoorden (zie bijlage);
 • Feedback op de URI-strategie van standaarden.overheid.nl bij KOOP.


Daarnaast kunnen in de loop van het jaar uiteraard ook andere zaken aan de werkgroep worden voorgelegd. Hoe meer input de werkgroep krijgt van Linked Datainitiatieven die de URI-strategie toepassen, hoe beter die strategie wordt.

Organisatie

Werkwijze

De werkgroep URI-strategie wordt gevormd door een vaste kern (zie: Leden Werkgroep) die elkaar op de hoogte houdt van alle activiteiten van de werkgroep. Alle bijeenkomsten staan open voor belangstellenden.

De werkgroep komt bij elkaar op de werk-bijeenkomsten van het PLDN. Daarnaast organiseren de werkgroepleden onderling bijeenkomsten.

Communicatie

De strategie wordt gepresenteerd op de bijeenkomsten van het PLDN en die van Wetgeving in Verbinding. Wetgeving in Verbinding krijgt een plek op de Nora-website waardoor dit verhaal ook verbonden wordt met de Nora.

De werkgroep doet verslag van de activiteiten op pilod.nl. De URI-strategie kan ontwikkeld worden in de wiki.