Conceptual Friday 5 februari 2016

Locatie: Geonovum, Amersfoort
Route: Route naar Geonovum

Aankondiging

De Conceptual Friday van 5 februari is een zogeheten agendabijeenkomst, dat wil zeggen een bijeenkomst die - anders dan de gebruikelijke sessies - moet leiden tot afspraken. Op 5 februari zal dat gaan over afspraken tussen de Stelselcatalogus Omgevingswet en de Stelselcatalogus Basisregistraties. 5 februari starten we om 10 uur met een projectoverleg tussen Logius en het Kadaster. Vanaf 11 uur, na de BBC presentatie die parallel aan het projectoverleg plaatsvindt, kunnen geïntereseerden en belanghebben aanschuiven.

Aanwezig

Kristian Mul, Gerard Kuijs (Logius, verantwoordelijk voor stelselcatalogus), Arnold Reinders (BZK, opdrachtgever stelselcatalogus), Hans Overbeek (KOOP, web content en metadata standaarden), Marco Brattinga (Geonovum, Globare Architectuurschets Catalogus Digitaal Stelsel Omgevingswet), Peter Stolk en Arjen Santema (Kadaster, opdrachtnemer ontwikkelen Catalogus Digitaal Stelsel Omgevingswet)

Verslag

We kijken naar de mogelijkheden voor synergie. De gegevenscatalogus voor de omgevingswet willen we ontwikkelen vanuit een community, zodat alles gedeeld kan worden. Arjen is op zoek naar items voor zijn product backlog. Door IenM is een DSO (Digitale Stelsel Ondersteuning) bedacht, met een aantal voorzieningen die mensen moeten gaan helpen. Voorbeelden zijn OLO, gegevenscatalogus, informatiehuizen. Hiervoor zijn GAS’en geschreven. Daarmee wordt een structuur gevormd voor de realisatiefase. Hiervoor worden nu domeinarchitecten aangetrokken.

De gegevenscatalogus willen we neerzetten als een standaard open source voorziening, met een vrijheid voor anderen om dit wel/niet te gebruiken. Uitgangspunt is dat degene die gegevens beheert, ook de metadata beheert. We ondersteunen een federatief model van gegevenscatalogi. Lijstje punten waar we gezamenlijke interesse hebben:

 • Versiebeheer
 • Uri strategie
 • Waardenlijsten
 • Standaarden / voorschriften / best practices rond metadata
 • Autorisatie
 • Vocabulaires voor bovengenoemde issues.
 • Aanleverprocedure.


De 5 speerpunten voor verbetering van de stelselcatalogus zijn:

 • Verbeteren usability. Het gebruiksgemak van de huidige catalogus is beperkt. Dit is verder verminderd door omzetting van de oorspronkelijke website naar de Logius omgeving.
 • Federatief model. Beheer zoveel mogelijk in eigen omgeving van de basisregistratie (zoals bij de BRK), zoveel mogelijk geautomatiseerd verbinden met stelselcatalogus. Daarnaast vergemakkelijken van het aanleveren van content door organisaties die nog met gesloten gegevenscatalogi werken.
 • Versiebeheer. Gerard heeft dit al voor een groot deel uitgewerkt op basis van het PROV vocabulaire.
 • Genuanceerder datamodel. Het huidige datamodel is erg plat, wellicht te plat.
 • Uitbreiden van content. Daarbij gaat om de mogelijkheid om extra registraties te ondersteunen en het toevoegen van metadata.


In het projectmandaat voor de gegevenscatalogus voor de omgevingswet worden de volgende punten benoemd:

 • Het kunnen verwerken, gebruiken en beheren van de begrippenlijsten die in het ‘Eenvoudig Beter’ wetgevingstraject ontstaan en het relateren van deze juridische begrippen aan “klare taal” omschrijvingen en de gegevens en gegevensverzamelingen waarin de juridische begrippen informatiekundig zijn geïmplementeerd.
 • Het leggen van relaties met de regels uit het regelbeheer en de informatiemodellen binnen het stelsel, te beginnen met het Informatie Model Omgevings Documenten.
 • Het linken met de catalogus van het stelsel van basisregistraties.
 • Het in beheer nemen van het door Geonovum ontwikkelde prototype
 • Het inrichten van het functioneel en technisch beheer van de gegevenscatalogus
 • Het ontsluiten van alle producten en diensten in het Digitaal Stelsel Omgevingswet.


Op hoofdlijnen komen de plannen en issues van Logius en het Kadaster sterk overeen. In bredere zin is er ook samenhang met het in kaart brengen van registraties en gegevens van de overheid in bredere zin, wat Arnold nu in kaart probeert te brengen.

Afspraken:

 • Maandelijks overleg in deze samenstelling. In principe iedere 1e vrijdag van de maand en als dat niet uitkomt (bijvoorbeeld goede vrijdag) een week eerder of later. Arjen plant een aantal data in.
 • Uitwisselen van de documenten die er al zijn (Globale Architectuur Schets gegevenscatalogus, versiebeheer stelselcatalogus, etc.)
 • De issues worden uitgediept in conceptual Fridays.
 • Ergens 2e helft april lijkt een goed moment om weer een wetgevinginverbinding congres te organiseren (zie wetgevinginverbinding.nl). Dit is een initiatief van Kristian, Arjen, Hayo Schreijer (Koop) en Eric Brouwer (ICTU/NORA), waarin de samenwerking tussen wetgevers en uitvoerders middels catalogi (die helpen elkaar te begrijpen) centraal staat.