Conceptual Friday 4 maar 2016

Verslag Conceptual Friday 4 maart 2016

Aanwezig: Arnold Reinders, Gerard Kuijs en Arjen Santema

De vraag lag voor van Arnold of het mogelijk en zinvol was om bijvoorbeeld het Nationaal GeoRegister (NGR) ook te ontsluiten via de Stelselcatalogus. De achterliggende gedachte was dat als je het hergebruik van gegevens wilt bevorderen je moet weten welke gegevens er zijn. Het helpt daarbij niet als er verschillende registraties zijn metadata. Er zou één plek moeten zijn waar die informatie beschikbaar is. De Stelselcatalogus wordt hier uitsluitend als proefstation gebruikt, om te bezien of zo’n koppeling überhaupt mogelijk is.

Arjen en Gerard wezen erop dat het veel nuttiger zou zijn te standaardiseren op de relevante standaarden die de metadata op een goede manier ontsluiten. Dat heeft te maken met het uitgangspunt dat iedere registratiehouder verantwoordelijk is voor het ter beschikking stellen van zijn eigen metadata. Als deze ontsloten worden via de juiste standaarden dan hoeft een metadata catalogus niet meer zelf de informatie op te slaan, maar alleen maar door te verwijzen naar de juiste informatie van de registratiehouder. De juiste standaarden zijn linked data, CEVAT en PROV. Mogelijke acties die hier ondernomen kunnen worden:

  • DCAT en PROV op de ptolu-list zetten (samen met nog de andere relevante LD standaarden)
  • Onderzoeken of we een best-practice op de rails kunnen zetten. Een koppeling van Kenniskluis en Stelselcatalogus wordt onderzocht


Arjen schetste een beeld hoe het Kadaster zijn informatie beschrijft in hun informatiemodel. Dit model legt enerzijds een link tussen data en de relevante wetgeving, maar ook de berichten kunnen worden gegenereerd vanuit het informatiemodel met de bijbehorende data. Dat betekent dat per bericht bekend is welke gegevens daarbij horen, maar belangrijker: ook de wettelijke grondslag waarop het bericht is gebaseerd. Omdat het Kladaster een logging bijhoudt van alle berichten zijn ze in staat om te rapporteren aan wie zij gegevens doorleveren en waarom. Dit rapporteren ze eens per drie maanden aan I&M.

BZK doet momenteel onderzoek naar doorlevering van gegevens. Het voorbeeld van Kadaster zou een interessante casus zijn. Aan Kadaster is gevraagd om te onderzoeken in hoeverre zij hieraan willen en kunnen meewerken, aan Logius om te bezien in hoeverre dit soort zaken in de doorontwikkeling van de Stelselcatalogus past. Als beide partijen in principe akkoord zijn dan een projectvoorstelletje ontwikkelen.